Practice Schedules

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySunday
Green Group 6:30 – 7:15PM SCY
@The EGAC
4:45 – 5:30PM SCY
@The EGAC
6:30 – 7:15PM SCY
@The EGAC
4:45 – 5:30PM SCY
@The EGAC
4:45 – 5:30PM SCY
@The EGAC
7:00-9:00AM
GATOR GAUNTLET

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySunday
White Group 6:30 – 7:30PM SCY
@The EGAC
7:15 – 8:15AM LCM
@The EGAC
6:30 – 7:30PM SCY
@The EGAC
4:45 – 5:45PM SCY
@The EGAC
4:45 – 5:45PM SCY
@The EGAC
7:00-9:00AM
GATOR GAUNTLET

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySunday
Blue Group 7:15 - 8:45AM LCM

6:45 – 7:45PM
@The EGAC
4:45 – 6:30PM
@The EGAC
7:15 - 8:45AM LCM
@The EGAC
5:00 – 6:30PM SCY
@The EGAC
5:00 – 6:30PM SCY
@The EGAC
7:00-9:00AM
GATOR GAUNTLET

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySunday
Red Group 7:15 - 9:15AM LCM

4:45 – 6:30PM
@The EGAC
7:15-9:15AM LCM
@The EGAC
7:15 - 9:15AM LCM

4:45 – 6:30PM
@The EGAC
7:15-9:15AM LCM
@The EGAC
7:15-9:15AM LCM
@The EGAC
7:00-9:00AM
GATOR GAUNTLET


MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySunday
Black Group Swim: 7:15 - 9:15AM LCM

Dryland: 9:15-10:00AM

Swim: 4:45 – 6:45PM
@The EGAC
Swim: 7:15-9:15AM LCM
@The EGAC
Swim: 7:15 - 9:15AM LCM

Dryland: 9:15-10:00AM

Swim: 4:45 – 6:45PM

Yoga: 7:00-7:45PM
@The EGAC
Swim: 7:15-9:15AM LCM
@The EGAC
Swim: 7:15-9:15AM LCM

Yoga: 9:30-10:15AM
@The EGAC
7:00-9:00AM
GATOR GAUNTLET